Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Místní knihovna

Adresa:
Obecní knihovna
756 55, Dolní Bečva čp. 184
Kontaktní telefon: 571620211-Ing. Urbanovská-ekonomka obce
Knihovnice: Mgr. Helena Trefilová

Výpujčky:
Pondělí: 14,00 - 19,00 hodin

Internet:
Pondělí: 14,00 - 19,00 hodin 

Od 10.9.2012 byly vytvořeny www stránky knihovny na adrese www.dolnibecva.knihovna.info. Zde bude umístěn odkaz na online katalog.

Výpůjční řád knihovny v Dolní Bečvě

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky i cizinec. Při zápisu osoba starší 15 let předloží občanský průkaz, cizinec platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Čtenář je povinenhlásit změnu jména a bydliště.
 2. Za poskytování  služby zaplatí čtenář paušální poplatek za kalendářní rok poplatek činí :  40,- Kč  dospělí
  30,- Kč  děti, studenti a důchodci
  Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i presenčnímu půjčování.
 3. Po zaplacení poplatku je čtenáři vystaven čtenářský průkaz. Tento je nepřenosný a opravňuje jeho nositele k půjčování literatury v příslušné knihovně. Čtenářský průkaz předkládá každý čtenář neprodleně při vstupu do půjčovny. Při ztrátě čtenářského průkazu nebo poškození zaplatí čtenář 10,- Kč.
 4. Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýš 10 knih a 10 periodik. Výjimku povoluje knihovník. Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.
 5. Výpůjční lhůta je 2 měsíce, u nových titulů 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Na požádání čtenáře může být výpůjční lhůta prodloužena, pokud knihu nepožadují další čtenáři, nejvýše však dvakrát.
 6. Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení.
  I. Upomínka (neposílá se)       62  dnů              15,- Kč   
  II. Upomínka  (      ''        )       82  dnů              20,- Kč   
  III. Upomínka  (posílá se )        92  dnů              30,- Kč
  Upomínací dopis (   ''        )      102 dnů              50,- Kč   
  Zůstanou-li upomínky bez odezvy, bude knihovna vymáhat knihy soudní cestou – soudní výlohy hradí čtenář.
 7. Knihu , která je půjčena, si může čtenář zamluvit – poplatek za oznámení i rezervaci činí 3,- Kč. Knihovní jednotky, které nemá knihovna ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Čtenář v případě realizace MVS uhradí poštovné.
 8. Knihovna poskytuje čtenářům bibliograficko-informační službu – informace o dostupné literatuře ke studiu, k výkonu povolání, zájmové činnosti .
 9. Knihovna může zařadit vybrané tituly knih a časopisů do tzv. zvláštního režimu a vybírat za jejich půjčení poplatky. Výši poplatku stanoví knihovník.
 10. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení knihovní jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu:
  a) stejným výtiskem téhož díla
  b) finanční náhradou
  c) pořízením vázané fotokopie
  Ve všech případech uhradí poplatek 50,- Kč u knihy a 20,- Kč u časopisu. O způsobu náhrady rozhodne knihovnice.
  Při poškození čárového kódu zaplatí čtenář poplatek 30,- Kč
 11. Osobám , postiženým nakažlivou nemocí nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.
 12. Práva a povinnosti čtenářů zanikají:
  a) ohlášením
  b)odnětím průkazu při nedodržení ustanovení výpůjčního řádu s nerespektováním pokynů knihovníka.
 13. Své stížnosti, oznámení s podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně vedoucí knihovny případně obecnímu úřadu.
 14. Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

  Bc. Pavel Mana, starosta obce                                            Mgr. Helena Trefilová, vedoucí knihovny

Fotogalerie

Vydáno: 03. 05. 2017 00:20:00 | Naposled upraveno: 16. 05. 2017 11:41:59 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz