Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Stav ke dni 23.07.2024

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejnoprávní smlouvy zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 (oznámeno pod č. K (2011) 9380), uveřejněného 11. 1. 2012 v Úředním věstníku L č. 7/2012 na str. 3 (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“) Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
15.07.2024 15.07.2027 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad 2024

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 (oznámeno pod č. K (2011) 9380), uveřejněného 11. 1. 2012 v Úředním věstníku L č. 7/2012 na str. 3 (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“) Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
15.07.2024 15.07.2027 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 11.7.2024[PDF, 312.14 kB] Zobrazit detail

Rada obce Dolní Bečva v souladu s usnesením § 39 odst.1) zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnila záměr na pronájem dvou nebytových prostor v budově č. p. 184 v obci Dolní Bečva pro využití služeb, obchodu a prodeje zboží – květinářství a kadeřnictví v předpokládaném termínu od 1. 9. 2024. Jedná se o prostor č. 1. s preferovaným využitím pro květinářství s plochou 23,06m2, a prostor č. 2. s preferovaným využitím pro kadeřnictví s plochou 24,84m2. Každý z nabízených prostor má samostatné měřiče energií.

Zařazeno do složky: Záměry obce
11.07.2024 01.08.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 73110[PDF, 317.04 kB] Zobrazit detail

O z n á m e n í o z a h á j e n í s p o l e č n é h o ř í z e n í na stavbu: „Modernizace zázemí sportovního areálu Dolní Bečva“ Dolní Bečva č.p. 618 a pozemku st. p. 975, parc. č. 18/3, 19, 25/1, 25/2, 2801/9 v katastrálním území DolníBečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
10.07.2024 25.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 73179[PDF, 298.98 kB] Zobrazit detail

O z n á m e n í o z a h á j e n í s p o l e č n é h o ř í z e n í na stavbu: „Garáž, domovní rozvod vody, kanalizace, el. NN, dešťové kanalizace se vsakovacím objektem, zpevněné plochy“ u RD č.p. 334 Dolní Bečva na pozemku st. p. 519, parc. č. 685/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
10.07.2024 25.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 72026/2024

S p o l e č n é p o v o l e n í na stavbu: Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 347 Dolní Bečva na pozemku st. p. 512, parc. č. 803, 804 v katastrálním území Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Stavební dokumentace
09.07.2024 24.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 55661[PDF, 203.98 kB] Zobrazit detail

Dručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
20.06.2024 30.07.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění RO č. 2[PDF, 92.25 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že rozpočtové opatření č.2/2024 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 17.6.2024 a je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva , na elektronické úřední desce a na webových stránkách obce www.dolnibecva.cz v menu Rozpočet obce- Rozpočet 2024. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u správkyně rozpočtu Ing. Urbanovské Blanky na Obecním úřadu Dolní Bečva.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
19.06.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Rozpočtové opatření č. 2 /2024 bylo schváleno na Zo dne 17.6.2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
19.06.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2024

Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost schválené na zastupitelstvu obce dne 17.6.2024.

Zařazeno do složky: ZO
19.06.2024 30.06.2027 Jana Vavřínová

Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2023 na svém zasedání dne 17.6.2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
18.06.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023

Upozorňujeme občany, že návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Obecní úřad, Rozpočet obce, Rok 2023. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.05.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2023[PDF, 97.25 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Obecní úřad, Rozpočet obce, Rok 2023. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
31.05.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2023 obce Dolní Bečva[PDF, 430 kB] Zobrazit detail

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2023 obce Dolní Bečva

Zařazeno do složky: VODNÉ
15.04.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18.3.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1 - ZO ze dne 18.3.2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
22.03.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2024[PDF, 145.32 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 ze dne 18.3.2024

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
22.03.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Oznámení SMOV o zveřejnění dokumentů[PDF, 48.51 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů na základě zákona č. 250/2000 Sb.: Rozpočet SOMV na rok 2024, Rozpočtová opatření v roce 2024, Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026, Závěrečný účet za rok 2022 a 2023. Dokumenty v elektronické podbě jsou zveřejněny na : www.mikroregion-vsetinsko.cz  

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření SOMV
03.01.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024[PDF, 65.17 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 zastupitelstvem 18.12.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
19.12.2023 31.12.2024 Jana Vavřínová

Schválený rozpočet obce na rok 2024

Schválený rozpočet obce na rok 2024 zastupitelstvem obce 18.12.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
19.12.2023 31.12.2024 Jana Vavřínová

Cenové oznámení obce Dolní Bečva platné od 1.1.2024

Obec Dolní Bečva oznamuje cenu vodného s účinností od 1.1.2024

Zařazeno do složky: VODNÉ
11.12.2023 31.12.2024 Jana Vavřínová

Cenové oznámení VaK Vsetín na rok 2024[PDF, 208.29 kB] Zobrazit detail

Cenové oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. - cena vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024

Zařazeno do složky: VODNÉ
30.11.2023 31.12.2024 Jana Vavřínová

Dodatek č. 1 VPS - Charita[PDF, 249.81 kB] Zobrazit detail

Dodatek č. 1 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 11/2023 ze dne 19. 7. 2023

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
01.11.2023 01.12.2026 Jana Vavřínová

Schválený střednědobý výhled 2024-2028

Schválený střednědobý výhled - ZO dne 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 31.12.2028 Jana Vavřínová

Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2024-2028 [PDF, 217.18 kB] Zobrazit detail

Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2024-2028 - ZO 18.9.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
20.09.2023 31.12.2028 Jana Vavřínová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - zveřejnění

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  NA ROK 2023- zveřejnění  Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

Zařazeno do složky: Veřejnoprávní smlouvy
02.08.2023 03.08.2026 Eva Vašková

Celkem nalezeno 32 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.