Zobrazit hlavní menu

Povinné informace

1. Oficiální název:
Obec Dolní Bečva
756 55 Dolní Bečva čp. 340

2. Důvod a způsob založení:
Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Dolní Bečva.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Dolní Bečva
756 55 Dolní Bečva čp. 340
tel. 571 647 168.

4. Organizační stuktura:
Organizační stuktura Obecního úřadu Dolní Bečva: www.dolnibecva.cz/obecni-urad/organizacni-struktura

5. Bankovní spojení - základní běžný účet:
č.ú: 3523851/0100, KB Rožnov p/R

6. Fond rozvoje bydlení:
94-2799760287/0100, KB Rožnov p/R

7. IČO:
00303747

8. DIČ:
Obec Dolní Bečva je plátce DPH, CZ00303747

9. Rozpočet obce:
Rozpočet obce Dolní Bečva - https://dolnibecva.cz/rozpocet 

10. Žádost o informace:
Získávání informací je možno přímo na obecním úřadě:
Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva čp.340
Kde je pro veřejnost otevřeno vždy v pondělí a středu ( 7,45 - 10,45 , 12,30 - 17,30 hodin).

Dále můžete využí služeb elektronické podatelny ( podatelna@dolnibecva.cz)
Tel.: 571 647 168

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • ve Zpravodaji obce Dolní Bečva
 • na informačních tabulích

Zveřejňované informace- např.:

 • usnesení rady obce
 • usnesení z jednání zastupitelstva obce
 • obecně závazné vyhlášky obce Dolní Bečva
 • rozpočet obce Dolní Bečva

11. Příjem žádostí a dalších podání:

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žádatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Dolní Bečva, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelně.
 • Z podání musí být zřejmé:
  - kdo ji činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby ( je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele ( např. elektronická adresa)
  - jaká informace je požadována
  - kterému povinnému subjektu je určena ( OÚ Dolní Bečva)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli. 


12. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spoatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatale.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností ( §7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů ( §10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní  úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou infomraci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.  

13. Formuláře:
www.dolnibecva.cz/obecni-urad/dokumenty-a-formulare

14. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Pro řešení situací občana při vyřizování záležitostí a kontaktu s úřady ( trvalý pobyt - rady-a-sluzby.doc [ 26 kB, DOC ], vidimace a legalizace - rady-a-sluzb1.doc [ 28.5 kB, DOC ], apod.)  a řešení krizových situací - www.dolnibecva.cz/obecni-urad/krizove-situace.

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www.stránkách Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz

15. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Bečva -
  www.dolnibecva.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky

16. Sazebník úhrad za poskytování informací
sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-2017.pdf

17. Příspěvkové  organizace

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva,okres Vsetín, 756 55  Dolní Bečva čp. 578, 
www.zsdolnibecva.cz

Vydáno: 02. 05. 2017 21:16:00 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz