Povinné informace

1. Název

Obec Dolní Bečva

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Bečva jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo auditor (auditorská společnost).

3. Organizační struktura

 

Obecní úřad
starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazeni do OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Funkce starosty a místostarosty je uvolněná.

Příspěvkové organizace zřizované obcí:

Detailní organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva čp. 340

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva čp. 340

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí      7:45 - 10:45, 12,30 - 17:30 (pokladna do 16,00 hodin)
Středa      7:45 - 10:45, 12:30 - 17:30 (pokladna do 16,00 hodin)

4.4. Telefonní čísla

Obecní úřad 571 648 168, 724179297
Starosta                                  571 647 166, 606756885
Místostarosta                          571 620 212, 724179039
Ekonomka obce                       571 620 211, 724284949
Správa hřbitova, ubytování      571 620 212, 608757223

4.5. Číslo faxu

obec nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky:

https://dolnibecva.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@dolnibecva.cz

4.8. Další elektronické adresy datová schránka:

Datová schránka: rnsbj6f

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Rožnov p/R, č.ú. 3523851/0100, platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách (PO a ST).
Česká národní banka, č.ú. 94-4219851/0710

6. IČ:

00303747

7. DIČ:

Obec Dolní Bečva je plátce DPH, CZ00303747

8. Dokumenty

8.1. Hlavní dokumenty

8.2. Rozpočet 

Ekonomika a hospodaření obce - rozpočty, návrhy rozpočtů, rozpočtové výhledy a závěrečné účty (od roku 2008)

9. Žádosti o informace

Získávání informací je možno přímo na obecním úřadě:
Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva čp.340
Kde je pro veřejnost otevřeno vždy v pondělí a středu ( 7,45 - 10,45 , 12,30 - 17,30 hodin).

Dále můžete využí služeb elektronické podatelny ( podatelna@dolnibecva.cz)
Tel.: 571 647 168

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • ve Zpravodaji obce Dolní Bečva
 • na informačních tabulích (před budovou Obecního úřadu, Dolní Bečva čp. 340)

Zveřejňované informace- např.:

 • výpisy z usnesení rady obce
 • výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva obce
 • obecně závazné vyhlášky obce Dolní Bečva
 • rozpočet obce Dolní Bečva

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně: na Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva čp. 340

v úředních hodinách

Pondělí

7.45-10.45  

12.30-17.30

Středa

7.45-10.45

12.30-17.30

Písemně na adresu: 756 55 Dolní Bečva čp. 340

Elektronicky na e-mail: podatelna@dolnibecva.cz

Elektronicky datovou schránkou: rnsbj6f

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

Přejít na dokumenty a formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Nejčastěji řešené životní situace v naší obci

 

Řešení dalších krizových situací.


Návody na řešení životních situací jsou popsány také na Řešení krizových situací na stránkách Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Bečva

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

sazebnik_uhrad_za_poskytovan_informaci

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud žádné nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1.Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

16.2. Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2016_-_podle_106-1999_sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2017_-_podle_106-1999sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2018_-_podle_106-1999sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2019_-_podle_106-1999sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2020_-_podle_106-1999sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2021_-_podle_106-1999sb.

vyrocni_zprava_za_rok_2022_-_podle_106-1999sb.

 

Vydáno: 02. 05. 2017 Autor: Jana Vavřínová Naposled upraveno: 07. 09. 2023 Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.