Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním případně orientačním.

Kdo a za jakých podmínek

1.1. Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
1.2. Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
1.3. Zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
1.4. Zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.
2.1. na obecním úřadu
2.2. V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí
2.3. na území vojenských újezdů na újezdních úřadech

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
3.1. Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
3.2. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas
3.3. Doložit vlastnictví bytu nebo domu ( list vlastnictví z Katastráního úřadu) nebo doložit opráněnost užívání bytu (nájemní smlouva ...), nebo předložit úřdně ověřné písemné potvrzení opráněné osoby o souhlasu k jeho přihlášní k trvalému pobytu (k nájemní smlouvě doložit také úřdně ověřní písemné potvrzení od majitele nemovitosti k povolení přhlášní k TP). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě že majitel nemovitosti či bytu potvrdí souhlas na přhlašovacím tiskopisu před zamětnancem ohlašovny. (Doloží list vlastnictví z Katastráního úřadu nebo kupní či nájemní smlouvou).

Dítě do patnácti let přhlašuje zákonný zástupce - přihlášní do nového místa trvalého pobytu - tzn. z jiného měta nebo obce je potřebný rodný list dítěte.

Za přhlášní změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek 50,- Kč. Poplatek se netýá dětí do 15 let.

Z přihlášní občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný občnský průkaz.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

4.1. Občan , který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
4.2. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Poplatky a termíny:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Lhůty pro vyřízen nejsou stanoveny

Vydáno: 18. 01. 2018 Autor: Jana Vavřínová Naposled upraveno: 12. 12. 2019 Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.