Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídkaZobrazit hlavní menu

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním případně orientačním.

Kdo a za jakých podmínek

1.1. Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
1.2. Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
1.3. Zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
1.4. Zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.
2.1. na obecním úřadu
2.2. V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí
2.3. na území vojenských újezdů na újezdních úřadech

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
3.1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
3.2. Předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství
3.3. Předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům ( např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložit zákonem stanovené doklady. Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na každé ohlašovně.
Nesplnění těchto povinností nebude údaj o změně místa trvalého pobytu zaevidován.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

4.1. Občan , který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
4.2. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Poplatky a termíny:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Lhůty pro vyřízen nejsou stanoveny

Vydáno: 18. 01. 2018 23:21:00 | Autor: Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz