Ověření podpisu nebo kopie listiny

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ( vidimace) a ověřován pravosti podpisu ( legalizace) – zákon o ověřování
Od 1.3.2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie ( vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. ÚŘAD ZA OBSAH LISTIN NEODPOVÍDÁ.

1. Kdo a za jakých podmínek:

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby ( § 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Vidimace se neprovede ( §9 zákona o ověřování):
- je-li listinou, z niž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
- je-li listina , z níž je vidimována listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyk českého
- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
- jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
- není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, jíž ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede ( §10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text
- je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

2. Jak a kam se obrátit:

Musíte navštívit příslušný úřad a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

Vidimaci a nebo legalizaci provádí kterýkoli krajský úřad ( Magistrát hl.m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem , ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

3. Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný ( §18 zákona o ověřování)

- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
- průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
- průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly ( § 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413 /2005 Sb.)

Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

4. Poplatky a termíny:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vydáno: 18. 01. 2018 Autor: Petr Daněk Sdílet na facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.