Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška SR/0103/US/2023-2[dokument PDF, 897.34 kB]

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

25.09.2023 10.10.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - KUZL67019

Místní úpravu provozu na silnici: I/35 v místě: obec Dolní Bečva, km cca 328,220 – 328,620 provozního staničení, okr. Vsetín, z důvodu: dokončení stavby „zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva v km 329,2-329,3 u školy a v km 329,6 u obecního úřadu“, v rozsahu: podle 2 situací ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA SILNICI I/35 V OBCI DOLNÍ BEČVA U ŠKOLY A U OBECNÍHO ÚŘADU“, které vypracovala společnost V-projekt s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Tomáš Malina) v červenci 2019.

26.07.2023 11.08.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 61626

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v úseku křížení se sil. I/35 v k. ú. Dolní Bečva, dle předložené dokumentace (dále jen „návrh opatření“). Předmětem návrhu je svislé a vodorovné dopravní značení dle návrhu dopravního značení, který předložil navrhovatel a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření z důvodu: doplnění dopravního značení po stavební akci „Zklidnění dopravy na sil. I/35 v průtahu obce Dolní Bečva u školy a OÚ“.

13.07.2023 28.07.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 54530

Stanovení  místní úpravu provozu na silnici: I/35 v místě: k.ú. Dolní Bečva, km cca 329,320 – 330,500 provozního staničení, okr. Vsetín, z důvodu: zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu na silnici I/35, v rozsahu: posun stávajících dopravních značek č. IZ 4a a č. IZ 4b (Obec, Konec obce), úpravu nejvyšší dovolené rychlosti, vyznačení hlavní pozemní komunikace č. P2 a doplnění směrových sloupků č. Z 11g u vyústění účelových komunikací podle přiložené situace dopravního značení, kterou vypracoval Ing. Bronislav Bonczek 27.2.2023,

15.06.2023 30.06.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 48175

Dokončení stavby „zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva v km 329,2-329,3 u školy a v km 329,6 u obecního úřadu“

25.05.2023 26.06.2023 Jana Vavřínová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 42333

Předmětem návrhu je umísttění svislého a vodorovného dopravního značení dle návrhu dopravního značení, který předložil navrhovatel a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření z důvodu doplnění dopravního značení po sttavební akci „Zklidnění dopravy na sil. I/35 v průtahu obce Dolní Bečva u školy a OÚ“.

18.05.2023 19.06.2023 Jana Vavřínová

Dražební vyhláška 203Ex35530/11-64[dokument PDF, 838.7 kB]

Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:www.okdrazby.cz. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. Zahájení elektronické dražby: dne 21.6.2023 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

28.04.2023 22.06.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška-667824[dokument PDF, 79.82 kB]

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 

11.04.2023 16.05.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 23126

Přechodnou úpravu provozu místní komunikaci parc. č. 2635/2, 2635/1, 2801/1, 51/1, 2691/9 v k. ú. obce Dolní Bečva v úseku křížení se se sil. I/35 v termínu: 20. března – 13. srpna 2023 z důvodu: „Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“

14.03.2023 30.03.2023 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 101208

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

12.12.2022 27.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 59640[dokument PDF, 463.3 kB]

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

03.11.2022 31.12.2023 Jana Vavřínová

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí[dokument PDF, 425.57 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinnosti od 1.1.2023

13.09.2022 28.09.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 52191[dokument PDF, 279.4 kB]

Doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018-2022

07.07.2022 08.08.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 68590

Veřejná vyhláška

04.07.2022 19.07.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 51605

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

26.05.2022 27.06.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 351[dokument PDF, 138.84 kB]

Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340 v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje účastníkům řízení, že u Obecního úřadu Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340 je pro ně uložena následující písemnost.

11.04.2022 27.04.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 17041[dokument PDF, 181.25 kB]

Doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 Zlínský

07.03.2022 22.03.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 16273[dokument PDF, 143.78 kB]

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021

24.02.2022 28.03.2022 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 16323[dokument PDF, 462.64 kB]

Přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

24.02.2022 14.03.2022 Jana Vavřínová

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - 70004

Oznámení opatření obecné povahy - Národní plán povodí Lade, Dunaje a Odry

31.01.2022 15.02.2022 Jana Vavřínová

Oznámení 8360[dokument PDF, 353.97 kB]

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

25.10.2021 24.11.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 49892[dokument PDF, 376.54 kB]

Opatření obecné povahy o lesích.

15.09.2021 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - 77819

Přechodná úpravu provozu pozemní komunikace: místní komunikace parc. č. 2635/2, 2635/1, 2691/9, 2690/3, 2694, 2643/6 (část 1) a parc. č. 2644/2, 59/3, 2725/1, 2646/2, 1216/1, 2649/77, 50/4, 2649/8, 2770/1, 2646/1, 1197/2, 2635/2, 2635/1 v k. ú. obce Dolní Bečva

13.09.2021 29.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška KUZL62968[dokument PDF, 301.47 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

13.09.2021 29.09.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 854[dokument PDF, 418.97 kB]

Vežejná vyhláška o doručení písemnosti

18.08.2021 03.09.2021 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 77 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

              MAPOTIP

     

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.