Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Opatření obecné povahy 17110[dokument PDF, 291.44 kB]

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy  

06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 21979[dokument PDF, 261.34 kB]

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 26979675 zastupující na základě plné moci: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici: I/35  

06.04.2020 21.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy č. 1/2020[dokument PDF, 619.54 kB]

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.

06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25980[dokument PDF, 113.64 kB]

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

23.03.2020 07.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 25448[dokument PDF, 143.32 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu - VaK Vsetín a.s.

17.03.2020 01.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 22673[dokument PDF, 112.84 kB]

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

09.03.2020 24.03.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 20900

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

04.03.2020 19.03.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 41508[dokument PDF, 219.21 kB]

Opatření obecné povahy

02.09.2019 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 33072

Doručení územního rozhodnutí - veřejné osvětlení komunikace ke sportovnímu areálu a uvnitř něj.

21.08.2019 06.09.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 32242

Doručení územního řízení

20.08.2019 05.09.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 32100

Zahájení územního řízení - oplocení pozemku, zřízení sjezdu a příjezdové zpevněné plochy

19.08.2019 03.09.2019 Jana Vavřínová

Daň z nemovitých věcí 2019

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019, tisková zpráva, možnosti úhrady.

23.04.2019 27.05.2019 Jana Vavřínová

Usnesení 52 Nc 110/2018-23[dokument PDF, 142.51 kB]

Usnesení o určení data smrti.

08.04.2019 09.05.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška o doručení písemností[dokument PDF, 140.44 kB]

Veřejná vyhláška o doručení písemností ze dne 8.4.2019.

08.04.2019 25.04.2019 Jana Vavřínová

Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání[dokument PDF, 184.29 kB]

Elektronická dražba nemovitých věcí konaná dne 9.5.2019

04.04.2019 10.05.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 18918[dokument PDF, 233.96 kB]

Opatření obecné povahy čj.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

04.04.2019 06.05.2019 Jana Vavřínová

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2018 přepočtené na jednoho poplatníka [dokument PDF, 67.99 kB]

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2018 přepočtené na jednoho poplatníka

26.03.2019 11.04.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška ze dne 14.3.2019[dokument PDF, 887.44 kB]

Opatření obecné povahy č. 2

14.03.2019 29.03.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 3276

Doručení dodatečného povolení - příruční sklad k restauraci

28.01.2019 13.02.2019 Jana Vavřínová

Vyrozumění o podaném rozkladu

Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření - veřejná vyhláška

28.01.2019 13.02.2019 Jana Vavřínová

Licitační řízení

Oznámení o konání veřejného licitačního řízení a pozvánka na prodej pozemků určených pro stavbu rodinných domů v Příboře.

24.01.2019 05.03.2019 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška KUZL 77351/2018[dokument PDF, 132.39 kB]

Doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.

13.11.2018 29.11.2018 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 31447[dokument PDF, 742.44 kB]

Zveřejnění opatření obecné povahy - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  

08.11.2018 26.11.2018 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 42794[dokument PDF, 162.66 kB]

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Příruční sklad k restauraci.

06.11.2018 22.11.2018 Jana Vavřínová

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz