Dolní Bečva - oficiální stránky obce


Orientační nabídka


Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

opatření obecné povahy - 16741[dokument PDF, 461.78 kB]

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením obecného užívání pozemních komunikací na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, při činnosti spojené s prováděním oprav v případě poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech a sběračích, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí.

18.02.2021 05.03.2021 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 103677/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu-místní komunikace.

26.10.2020 11.11.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 99725/2020[dokument PDF, 150.55 kB]

VV oznámení zahájení společného řízení.

15.10.2020 02.11.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška[dokument PDF, 485.51 kB]

VV Rozhodnutí, Stavební povolení-Most ev.č. 35-196

29.09.2020 15.10.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 77291

Přechodná úprava provozu pozemní komunikace: místní komunikace parc. č. 2691/9, 230, 167/5, 2635/2, 2691/8 v k.ú. Dolní Bečva v termínu: 19.8.2020 – 15.9.2020 z důvodu: prodloužení splaškové kanalizace    

11.08.2020 26.08.2020 Jana Vavřínová

Okrsková volební komise[dokument PDF, 285.56 kB]

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů dne 2. - 3. října 2020

03.08.2020 05.10.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[dokument PDF, 248.78 kB]

Kalamitní poškození lesů kůrovcem.

28.07.2020 31.12.2022 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 61690[dokument PDF, 138.99 kB]

Oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění, Dolní Bečva, na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

07.07.2020 22.07.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 55288[dokument PDF, 106.04 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu v termínu 29.6.-15.7.2020 (2 dny v termínu)

18.06.2020 03.07.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 49512[dokument PDF, 304.65 kB]

Opatření obecné povahy - doplnění - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - přechodnou úpravu provozu  z důvodu: Oprava mostu ev. č. 35-195 v k.ú. Dolní Bečva.  

04.06.2020 22.06.2020 Jana Vavřínová

Územní rozhodnutí 47038[dokument PDF, 167.2 kB]

Rozhodnutí o umístění stavby - kanalizační přípojka k RD čp. 373

01.06.2020 16.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti[dokument PDF, 69.32 kB]

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti čj.: 0628/2020 u obecního úřadu Dolní Bečva

26.05.2020 11.06.2020 Jana Vavřínová

VV-návrh opatření obecné povahy MO 121513/2020-1150OI

Zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.

22.05.2020 22.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy KUZL 25743/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

19.05.2020 04.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 40725[dokument PDF, 107.68 kB]

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu.

13.05.2020 29.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 733607

Veřejná vyhláška k platbě daně z nemovitých věcích v roce 2020.

21.04.2020 01.06.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25096[dokument PDF, 347.44 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29425[dokument PDF, 107.2 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava mostu ev. č. 35-195

15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 29018[dokument PDF, 148.79 kB]

Zahájení územní řízení - kanalizační přípojka RD 373

15.04.2020 30.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 17110[dokument PDF, 291.44 kB]

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy  

06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 21979[dokument PDF, 261.34 kB]

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 26979675 zastupující na základě plné moci: COMMODUM, spol. s r.o., sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici: I/35  

06.04.2020 21.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy č. 1/2020[dokument PDF, 619.54 kB]

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.

06.04.2020 07.05.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 25980[dokument PDF, 113.64 kB]

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

23.03.2020 07.04.2020 Jana Vavřínová

Opatření obecné povahy 25448[dokument PDF, 143.32 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu - VaK Vsetín a.s.

17.03.2020 01.04.2020 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 22673[dokument PDF, 112.84 kB]

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

09.03.2020 24.03.2020 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 68 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Hlavní nabídka


Ikona Facebook

 

SDRUŽENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
http://www.roznovsko.cz

 

 

stazeny_souborPORUCHY DODÁVKY ELEKTŘINY - OVĚŘENÍ KONKRÉTNÍ ADRESY:

                  www.bezstavy.cz

 

 

Plánované odstávky elekřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky Odkaz se otevře v novém okně.