Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2024 do 31.12.2024

Veřejnoprávní smlouvy

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejnoprávní smlouvy zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 (oznámeno pod č. K (2011) 9380), uveřejněného 11. 1. 2012 v Úředním věstníku L č. 7/2012 na str. 3 (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“) Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

15.07.2024 15.07.2027 Jana Vavřínová

Veřejnoprávní smlouvy zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad 2024

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 (oznámeno pod č. K (2011) 9380), uveřejněného 11. 1. 2012 v Úředním věstníku L č. 7/2012 na str. 3 (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“) Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XII. Odst.9 Programových zásad.

15.07.2024 15.07.2027 Jana Vavřínová

Záměry obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Záměr obce ze dne 11.7.2024[PDF, 312.14 kB] Zobrazit detail

Rada obce Dolní Bečva v souladu s usnesením § 39 odst.1) zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnila záměr na pronájem dvou nebytových prostor v budově č. p. 184 v obci Dolní Bečva pro využití služeb, obchodu a prodeje zboží – květinářství a kadeřnictví v předpokládaném termínu od 1. 9. 2024. Jedná se o prostor č. 1. s preferovaným využitím pro květinářství s plochou 23,06m2, a prostor č. 2. s preferovaným využitím pro kadeřnictví s plochou 24,84m2. Každý z nabízených prostor má samostatné měřiče energií.

11.07.2024 01.08.2024 Jana Vavřínová

Záměr obce ze dne 30.4.2024[PDF, 292.42 kB] Zobrazit detail

Obec Dolní Bečva v souladu s ustanovením §39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr bezúplatně vypůjčit část pozemku p.č. 50/2, ostatní plocha, manipulační plocha (v areálu sběrného dvoru) o výměře 3x3 m, celkem 9 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva k využití pro místo zpětného odběru odpadních pneumatik.

30.04.2024 16.05.2024 Jana Vavřínová

Stavební dokumentace

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 73110[PDF, 317.04 kB] Zobrazit detail

O z n á m e n í o z a h á j e n í s p o l e č n é h o ř í z e n í na stavbu: „Modernizace zázemí sportovního areálu Dolní Bečva“ Dolní Bečva č.p. 618 a pozemku st. p. 975, parc. č. 18/3, 19, 25/1, 25/2, 2801/9 v katastrálním území DolníBečva.

10.07.2024 25.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 73179[PDF, 298.98 kB] Zobrazit detail

O z n á m e n í o z a h á j e n í s p o l e č n é h o ř í z e n í na stavbu: „Garáž, domovní rozvod vody, kanalizace, el. NN, dešťové kanalizace se vsakovacím objektem, zpevněné plochy“ u RD č.p. 334 Dolní Bečva na pozemku st. p. 519, parc. č. 685/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

10.07.2024 25.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška 72026/2024

S p o l e č n é p o v o l e n í na stavbu: Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 347 Dolní Bečva na pozemku st. p. 512, parc. č. 803, 804 v katastrálním území Dolní Bečva.

09.07.2024 24.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška 55661[PDF, 203.98 kB] Zobrazit detail

Dručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání

20.06.2024 30.07.2024 Jana Vavřínová

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů

Informace poplatníkům daně z nemovitých věcí. 

25.04.2024 03.06.2024 Jana Vavřínová

Rozpočet a hospodaření obce

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení o zveřejnění RO č. 2[PDF, 92.25 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že rozpočtové opatření č.2/2024 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 17.6.2024 a je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva , na elektronické úřední desce a na webových stránkách obce www.dolnibecva.cz v menu Rozpočet obce- Rozpočet 2024. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u správkyně rozpočtu Ing. Urbanovské Blanky na Obecním úřadu Dolní Bečva.

19.06.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Rozpočtové opatření č. 2 /2024 bylo schváleno na Zo dne 17.6.2024

19.06.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2023 na svém zasedání dne 17.6.2024

18.06.2024 30.06.2025 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023

Upozorňujeme občany, že návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Obecní úřad, Rozpočet obce, Rok 2023. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

31.05.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2023[PDF, 97.25 kB] Zobrazit detail

Upozorňujeme občany, že návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva, na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva a na webových stránkách obce Dolní Bečva www.dolnibecva.cz v menu Obecní úřad, Rozpočet obce, Rok 2023. V tištěné podobě je možné dokumenty obdržet u ekonomky obce Bc. Evy Lažové.

31.05.2024 31.12.2024 Jana Vavřínová

ZO

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2024

Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost schválené na zastupitelstvu obce dne 17.6.2024.

19.06.2024 30.06.2027 Jana Vavřínová

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO [PDF, 103.96 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2024 v 17,00 hodin ve společenské místnosti Sportstadionu. 

14.05.2024 23.05.2024 Jana Vavřínová

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Oznámení o vyhlášení právních předpisů

Oznámení o vyhlášení právních předpsisů ve Sbírce právních předpisů

18.06.2024 04.07.2024 Jana Vavřínová

Pozvánka na ZO dne 17.6.2024[PDF, 193.83 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17.6.2024 od 16,00 hodin v zasedací síni obecního úřadu

07.06.2024 18.06.2024 Jana Vavřínová

Rožnovsko pomáhá a integruje[PDF, 128.81 kB] Zobrazit detail

Pomoc s integrací nabízí v tomto roce Ukrajincům Sdružení Mikroregion Rožnovsko – v prostorách Brillovky (Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm, 3. patro), každé pondělí, středu a čtvrtek, nebo po individuální dohodě.

30.05.2024 14.06.2024 Jana Vavřínová

„Sportovní infrastruktura – Dolní Bečva“ [PDF, 161.3 kB] Zobrazit detail

Pořízení travní traktorové sekačky se spolufinancováním Zlínského kraje V letošním roce se obci Dolní Bečva podařilo modernizovat vybavení určené k údržbě sportovního areálu obce Dolní Bečva se spolufinancováním Zlínského kraje a zajistit tím lepší údržbu sportovního areálu. V rámci tohoto opatření se nám podařilo získat investiční dotaci na základě programu MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje k pořízení travní traktorové sekačky zn. SECO, Starjet P6 PRO. Celkové výdaje na pořízení travní traktorové sekačky byly ve výši 239.999,- Kč. Na této částce je spolufinancování ze strany Zlínského kraje ve výši 119.000,- Kč, což je 49,58% procent a obec Dolní Bečva zaplatila částku ve výši 120.999,- Kč, což je zbylých 50,42% nákladů. Travní traktorová sekačka bude velkým pomocníkem při údržbě sportovního areálu v naší obci díky čemuž bude náš areál i nadále vyhledávaným centrem sportovních i kulturních akcí.

29.05.2024 14.06.2024 Jana Vavřínová

Oznámení o přerušení dodávky ele. energie 30.5.2024

Oznámení o přerušení dodávky ele. energie 30.5.2024 - místo dotčené odstávkou elektřiny p.č. 1350

09.05.2024 03.06.2024 Jana Vavřínová

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025.

Výše uvedený dokument se všemi přílohami je zveřejněn na úřední desce a také na webových stránkách Zlínského kraje pod níže uvedeným internetovým odkazem. Na tomto internetovém odkazu je zveřejněn také Formulář pro sběr připomínek ve formátu excel. https://zlinskykraj.cz/verejne-projednani-akcniho-planu-pro-rok-2025 Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře: elektronicky e-mailem na adresu magda.simonkova@zlinskykraj.cz    datovou schránkou – ID datové schránky: scsbwku v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje poštou na úřední adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 3. 5. 2024. Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025 na webových stránkách Zlínského kraje.  

22.04.2024 06.05.2024 Jana Vavřínová

Rozpočet a hodpodaření SMR

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Schválení závěrečného účtu SMR

Valná hromada Sdružení Mikroregion Rožnovsko v souladu s §17 odst. 7a) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůa) souhlasí s celoročním hospodařením Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2023, a to bez výhrad ab) schvaluje závěrečný účet za rok 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,dle příloh.

30.05.2024 18.06.2024 Jana Vavřínová

Návrh závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2023

Návrh závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2023, a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

24.04.2024 22.05.2024 Jana Vavřínová

Rozpočet a hospodaření SOMV

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregion Vsetínsko 2023

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále také jen SOMV) za rok 2023 a Zprávu č. 367/2023/IA o výsledku z přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2023. Materiály jsou zveřejněny i na webových stránkách SOMV https://www.visit-valassko.cz/povinne-zvereinovane-informace.

13.05.2024 11.06.2024 Jana Vavřínová

Celkem nalezeno 72 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

MAPOTIP

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek z webových stránek obce

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Dvě následující pole nevyplňujte - slouží jako ochrana proti spamu.